ผมได้ทดลองสร้างตัวอย่าง Code สำหรับรัน WSGI Web Application ด้วย Gevent ที่สามารถทำงานแบบ Multicore ได้ ดังนี้ครับ

File : run.py

from app import app
from multiprocessing import Process, cpu_count
from gevent import monkey; monkey.patch_all()
from gevent.wsgi import WSGIServer
from gevent.server import _tcp_listener

import sys
  
def serve(port):
  listener = _tcp_listener(('', int(port)))

  def serve_forever(listener):
    WSGIServer(listener, app).serve_forever()

  for i in range(cpu_count()):
    Process(target=serve_forever, args=(listener,)).start()

  serve_forever(listener)

  
if __name__ == "__main__":
  serve(int(sys.argv[1]))