การใช้ Cookie ในเวบแอป เป็นเรื่องที่ปกติมาก ๆ และใช้บ่อย ๆ เลยอยากเขียนตัวอย่างการใช้งาน Cookie Session แบบง่าย ๆ ที่ใช้ร่วมกับ Negroni ดังนี้ครับ

File : web.go

package main

import (
 "fmt"
 "runtime"
 "net/http"
 "github.com/goincremental/negroni-sessions"
 "github.com/goincremental/negroni-sessions/cookiestore"
 "github.com/codegangsta/negroni"
 "github.com/gorilla/mux"
)

func setData(w http.ResponseWriter, req *http.Request) {
 vars := mux.Vars(req)
 sess := sessions.GetSession(req)
 sess.Set(vars["name"], vars["data"])
 fmt.Fprintf(w, "Set %s to %s", vars["name"], vars["data"])
}

func getData(w http.ResponseWriter, req *http.Request) {
 vars := mux.Vars(req)
 sess := sessions.GetSession(req)
 data := sess.Get(vars["name"])
 switch data.(type) {
  case string: fmt.Fprintf(w, "Get %s is %s", vars["name"], data.(string))
  default: fmt.Fprintf(w, "Cannot get %s", vars["name"])
 }
}

func main() {
 runtime.GOMAXPROCS(4)
 r := mux.NewRouter()

 r.HandleFunc("/set/{name}/{data}", setData)
 r.HandleFunc("/get/{name}", getData)

 store := cookiestore.New([]byte("This is very secret key"))

 store.Options(sessions.Options{
  Path: "/",
  Domain: "",
  MaxAge: 10,
  Secure: false,
  HTTPOnly: false,
 })

 n := negroni.New(negroni.NewRecovery(), negroni.NewStatic(http.Dir("public")))
 n.Use(sessions.Sessions("MyApp", store))
 n.UseHandler(r)
 n.Run(":8400")
}

หลังจาก compile แล้วก็ทดลองเล่นกันได้เลยค้าฟฟฟ