ตัวอย่าง nginx configuration ที่น่าสนใจ
Fri, 17 June 2016 network

Nginx เป็นโปรแกรม web server ที่มีประสิทธิภาพสูง ผมเองก็เลือกใช้ nginx เป็น web server หลักของระบบสารสนเทศที่ผมได้พัฒนาเองเป็นหลัก ผมได้มีการใช้ reverse proxy, http redirect to https, https with let’s encrypt, http2, และการใช้ php-fpm เพื่อกันลืมผมเลยจะโพสตัวอย่าง nginx configuration เก็บไว้ เผื่อไว้กลับมาดูในวันข้างหน้า ดังนี้ครับ

File : /etc/nginx/nginx.conf

worker_processes 4;

events {
  worker_connections 1024;
}

http {
  include    mime.types;
  default_type application/octet-stream;
  sendfile   on;
  keepalive_timeout 65;
  tcp_nopush  on;
  tcp_nodelay  on;

  gzip on;
  gzip_min_length 1000;
  gzip_proxied any;
  gzip_types text/plain text/html text/css text/xml
        application/x-javascript application/xml
        application/atom+xml text/javascript;

  error_log /var/log/nginx/error.log error;

  upstream music {
    server 127.0.0.1:1600;
  }

  upstream erotic {
    server 127.0.0.1:1601;
  }

  upstream spa {
    server 127.0.0.1:1602;
  }

  upstream dharma {
    server 127.0.0.1:1603;
  }

  upstream ssh {
    server 127.0.0.1:4200;
  }

  server {
    listen    80 default_server;
    listen [::]:80 default_server;
    listen    443 ssl http2 default_server;
    listen [::]:443 ssl http2 default_server;
    server_name zemore.arit.rmutsv.ac.th;

    ssl_certificate   /etc/letsencrypt/archive/zemore.arit.rmutsv.ac.th/fullchain1.pem;
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/archive/zemore.arit.rmutsv.ac.th/privkey1.pem;

    if ($scheme = http) {
      return 301 https://$server_name$request_uri;
    }

    root /web;
    index index.html index.htm index.php;
    autoindex on;

    location ~ \.php$ {
#        fastcgi_pass  unix:/run/php-fpm/php-fpm.sock;
        fastcgi_pass  127.0.0.1:4500;
        fastcgi_index index.php;
        include    fastcgi.conf;
    }

    location /music {
      proxy_pass_header Server;
      proxy_set_header Host $http_host;
      proxy_redirect off;
      proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
      proxy_set_header X-Scheme $scheme;
      proxy_pass http://music;
    }

    location /dharma {
      proxy_pass_header Server;
      proxy_set_header Host $http_host;
      proxy_redirect off;
      proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
      proxy_set_header X-Scheme $scheme;
      proxy_pass http://dharma;
    }

    location /erotic {
      proxy_pass_header Server;
      proxy_set_header Host $http_host;
      proxy_redirect off;
      proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
      proxy_set_header X-Scheme $scheme;
      proxy_pass http://erotic;
    }

    location /spa {
      proxy_pass_header Server;
      proxy_set_header Host $http_host;
      proxy_redirect off;
      proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
      proxy_set_header X-Scheme $scheme;
      proxy_pass http://spa;
    }

    location /ssh/ {
      rewrite /ssh/(.*) /$1 break;
      proxy_pass_header Server;
      proxy_set_header Host $http_host;
      proxy_redirect off;
      proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
      proxy_set_header X-Scheme $scheme;
      proxy_pass http://ssh;
    }

    error_page  500 502 503 504 /50x.html;
    location = /50x.html {
      root  /usr/share/nginx/html;
    }
  }
}
comments powered by Disqus